Internet partner

 • Po?etna
 • Rezervacijski sustav

  • Book

   Za hotele


   Inovativno rješenje koje pretvara stranice hotela u pravi prodajni kanal.


   • mogu?nost direktne naplate putem kreditnih kartica
   • kompletna kontrola nad ponudom
   • definirate razli?ite popuste i akcije, koji se odmah obra?unavaju za goste...

   minicard2

   Za male iznajmljiva?e


   U kombinaciji sa PayPalom diže poslovanje apartmana na višu razinu.


   • naplata predujma preko Interneta
   • novac stiže na Vaš ra?un
   • cijene se same obra?unavaju

   flayer

   Za agencije


   Snažno rješenje koje vas bolje povezuje s  iznajmljiva?ima i omogu?uje direktno rezerviranje.


   • svi vaši iznajmljiva?i mogu dobiti za sebe isto rješenje
   • kad iznajmljiva? ažurira zauzetost ili cijenu, automatski novo stanje dobiva i agencija
   • povezujemo se s Vašom postoje?om stranicom!

   card2

   Za udruge i portale


   Udruge iznajmljiva?a i Internet portali mogu poboljšati svoje stranice uvo?enjem rezerviranja.


   • prilago?eno kako direktnom rezerviranju, tako i radu na upit
   • jednostavno za korištenje
   • razli?iti tipovi iznajmljiva?a   Pogledajte naše reference


 • Distribucija smještaja

  • Book

   Prema Internet stranicama i agencijama


   Rješenje koje vam omogu?uje da se prodajete na velikom broju vode?ih portala. Booking.com, Expedia, Venere, HRS, ...


   • cijene i zauzetost održavate na jednom mjestu
   • iznajmljena soba, automatski se zatvara na svim kanalima
   • tehnologija radi za Vas, a Vi zara?ujete!

   minicard2

   Prema Globalnim distribucijskim sustavima


   Dovedite vaš objekt na stol preko 500000 putni?kih agenata u svijetu i sva 4 GDS-a (Amadeus, Sabre, Galileo i WorldSpan)


   • mreža izvrsno funkcionira u gradskim centrima
   • svima dajete iste cijene i proviziju
   • najboli na?in da svi putni?ki agenti do?u do Vas


   Pogledajte naše partnere u distribuciji


 • Pove?anje prometa

  • Book

   Poboljšanjem pozicije stranice na pretraživa?ima (SEO)


   Jedino uz kvalitetno prilago?enu stranicu pretraživa?ima mogu?e je napraviti uspješnu marketinšku akciju na Internetu.
   Prilagodite svoju stranicu ve? danas te dovodite na nju goste trajno i povoljno!


   • optimiziramo Vaše stranice za pretraživa?e
   • pove?avamo vašu vidljivost na Internetu

   minicard2

   Marketinškim kampanjama za Google, Facebook i lokalne portale


   plasirajte Vaše smještajne kapacitete direktno prema gostima koji ih upravo traže!


   • budite vidljivi na Google-u!
   • do?ite do gostiju putem Facebooka (750.000.000+ korisnika)
   • prodajite smještaj preko affiliate preprodava?a


   Pogledajte naše partnere u distribuciji


 • Izrada stranica
 • Kontakt
Nalazite se ovdje: PoÄŤetna Pove?anje prometa

 • Uvod
 • Prednosti
 • Google
 • Facebook
 • Hrvatska i regija
 • Cjenik

MARKETINŠKE KAMPANJE NA INTERNETU

Marketinške kampanje uz pla?anje po kliku omogu?uju brzo poboljšanje prisutnosti na tražilicama i na drugim stranicama.

Kako nije mogu?e kvalitetno pozicionirati se na tražilicama u kratkom roku niti je to mogu?e ostvariti za sve rije?i koje su Vam interesantne, ovu metodu marketinga preporu?ujemo u situacijama kada se traže brzi efekti na Internet tržištu i kao dopunu optimizaciji pozicije stranice na pretraživa?ima.

Ovi oglasi se pojavljuju uz rezultate pretraživanja po klju?nim rije?ima ili uz ?lanak koji u sebi ima relevantne klju?ne rije?i. Mogu?e ih je postaviti na svim tražilicama/pretraživa?ima (Google, Yahoo, Bing, …) na Facebooku te na vode?im hrvatskim i regionalnim web stranicama (Jutarnji, Slobodna, 24 sata, Dnevnik.hr, …) te na ovaj na?in doprijeti do velikog broja potencijalnih gostiju.

Pla?anje po kliku zna?i da pla?ate samo kada netko klikne na Vaš oglas, ne pla?ate njegovo prikazivanje. Uz detaljne statistike, možete imati uvid u svaku potrošenu kunu.

PREDNOSTI INTERNET MARKETINŠKIH KAMPANJA

U odnosu na klasi?no oglašavanje, Internet marketinške kampanje uz pla?anje po kliku imaju brojne prednosti:

 • Oglas se prikazuje samo zainteresiranima za Vaš proizvod ili uslugu (npr. smještaj u Vašem gradu)
 • Ne pla?a se prikazivanje oglasa , pla?a se samo kada netko klikne na oglas i do?e na Vašu stranicu tj. tek kad Vam netko u?e u du?an
 • Oglas se prikazuje samo ljudima iz željenih zemalja ili gradova
 • Oglasi na Facebooku prikazuju se to?no ciljanim skupinama (obrazovanje, dob, spol, …)
 • Kampanje su mjerljive , možete to?no znati koja klju?na rije? je donijela rezervaciju, odakle dolazi najviše gostiju, …

· Kada znate što dobro funkcionira, a što slabije, možete sredstva usmjeriti na one rije?i i one zemlje koje daju najbolje rezultate te tako ostvariti još ve?e prihode

 • U potpunosti kontrolirate svoje troškove - nema obaveznog iznosa potrošnje niti vremenske obaveze, Vi odre?ujete koliko ?ete uložiti u kampanju

OGLAŠAVANJE NA GOOGLEU

Google je pretraživa? kojeg koristi preko 80% svih Internet korisnika.

S obzirom da ve?ina ljudi naj?eš?e gleda samo prvih nekoliko stranica koje Google da kad oni npr. traže smještaj, jako je bitno biti me?u prvim rezultatima pretraživanja.

Pomo?u oglašavanja na Googleu, oglas se prikazuje uz prirodne rezultate pretrage, a mi se brinemo da Vaš oglas bude pri vrhu tj. da kupac vidi Vaš du?an pa i u?e u njega.

Prednosti:

 • Oglasi se prikazuju u trenutku kada potencijalni gost traži ono što vi nudite
 • Oglasi se prikazuju na Googleu i na Googleovoj sadržajnoj mreži koja broji milijune Internet stranica (uklju?uju?i i Jutarnji, Slobodnu dalmaciju, T-portal, net.hr, …)
 • Pla?ate samo po dolasku gosta /kupca na Vašu stranicu
 • Oglasi se prikazuju ljudima iz željene lokacije i govornog podru?ja (zemlja + jezik)
 • Radite s Google certificiranim partnerom

OGLAŠAVANJE I MARKETING PUTEM FACEBOOKA

Facebook koristi u Hrvatskoj preko milijun ljudi, a više od 600 milijuna u cijelom svijetu.

Facebook oglasi imaju jako velik broj pojavljivanja te mogu dobro poslužiti za branding. Najve?a razlika izme?u Facebooka i svih ostalih na?ina Internet oglašavanja je u mogu?nosti izuzetno preciznog odre?ivanja kome ?e se oglasi prikazivati.

Prednosti oglašavanja putem Facebooka:

 • Oglasi na Facebooku prikazuju se to?no ciljanim skupinama (obrazovanje, dob, spol, …)
 • Pla?ate samo po dolasku gosta /kupca na Vašu stranicu
 • Oglasi se prikazuju ljudima iz željene lokacije i govornog podru?ja (zemlja + jezik)

Osim za oglašavanje, Facebook možete koristiti i za poboljšanje vjernosti svojih gostiju, neka prvi saznaju o svim Vašim akcijama i promocijama. Saznajte više pod Facebook loyalty (link).

OGLAŠAVANJE NA VODE?IM REGIONALNIM PORTALIMA PUTEM ETARGETA

Jedna od ?eš?ih aktivnosti na Internetu je ?itanje razli?itih vrsta vijesti. Putem Etargeta Vaši oglasi ?e se prikazati na stotinama regionalnih portala uz ?lanke koji sadržajem odgovaraju Vašoj ponudi.

Ovi oglasi imaju jako povoljnu cijenu po kliku tj. po dolasku na Vašu stranicu, a s obzirom na broj i vrstu portala mogu dobro poslužiti za branding. Vi birate na kojim portalima želite da se oglasi prikazuju, a mi Vam pomažemo u odabiru.

Prednosti oglašavanja putem Etargeta:

 • Vode?i regionalni portali (24 sata, Jutarnji, Ve?ernji, T portal, RTL, Slobodna Dalmacija, Net.hr, …)
 • Portali namijenjeni poslovnim ljudima (Business.hr, Poslovni.hr)
 • Portali u zemljama regije (Austrija, Ma?arska, ?eška, Slova?ka, Srbija, …)
 • Pla?ate samo po dolasku gosta /kupca na Vašu stranicu
 • Jako povoljna cijena po dolasku gosta
 • Oglasi se prikazuju zajedno sa slikom

CJENIK I BUDŽET OGLAŠAVANJA UZ PLA?ANJE PO KLIKU

Budžet za oglašavanje odre?ujete sami , prema vlastitim mogu?nostima. Cjelokupan iznos budžeta troši se na dovo?enje gostiju/kupaca na Vašu stranicu, o ?emu dobivate redovno izvještaj. Dakle, iznos budžeta pla?a se Googleu, Facebooku i/ili Etargetu za svaki dolazak na Vašu stranicu.

Za hotele preporu?ujemo budžet u iznosu od barem 5000 kn s obzirom da je u pitanju konkurentno tržište.

Za vo?enje i postavljanje kampanje napla?ujemo naknadu, slijedi primjer za hotel koji želi imati kampanju na engleskom jeziku:

 • 800 kn postavljanje kampanje na engleskom jeziku
 • 15% od budžeta* za vo?enje kampanje (na iznos od 5000 kn to bi bilo 750 kn)

Napomene:

* Minimalni iznos postotka od budžeta kojeg napla?ujemo je 500 kn.

Radimo s brojnim jezicima, a prijevode oglasa dobivamo od ljudi s iskustvom u turizmu.

next
prev

Pošalji upit za pove?anje prometa marketinškim kampanjama
za Google, Facebook i lokalne portale
 

O Internet partneru

 • Lokacija
 • O nama
 • Strategija
 • Vrijednosti


Pon - Pet | 9 - 16
+385.21.339.568

BookingIT -> Internet Partner d.o.o.

Svoje djelovanje otpo?eli smo kao Booking IT, tvrtka osnovana 2005. godine sa sjedištem u Splitu, s ciljem pružanja informati?kih usluga u turizmu.
Višegodišnji rad na tom polju rezultira s više proizvoda za online poslovanje turisti?kih subjekata te zbog potreba rastu?eg poslovanja 2007. godine oformljavamo tvrtku Internet Partner d.o.o. koja dodatno proširuje informati?ke djelatnosti na turizam.
Internet partner postao je vode?i pružatelj tehnologije u industriji putovanja u regiji.

Primjenom naprednih informacijskih tehnologija u turizmu upoznali smo probleme koje mu?e poduzetnike i tvrtke svih veli?ina. Ista iskustva odlu?ili smo primijeniti i na druge grane privrede i tako pružiti svima mogu?nost da svoje poslovanje prenesu na Internet.

VIZIJA
Internet partner ?e biti globalno poduze?e posve?eno izgradnji i stalnom unapre?ivanju IT proizvoda i usluga za rezerviranje i distribuciju smještaja te poboljšanje hotelske prodaje.

 

MISIJA
Olakšati proces rezerviranja i distribucije smještaja, poboljšati prodajne uspjehe svih naših korisnika!
STRATEGIJA
Konstantnim poboljšavanjem usluga online rezerviranja i distribucije pružiti našim klijentima odgovor na izazove kontinuirane promjene tehnologije i na?ina poslovanja.
Naša strategija po?iva na uspostavljanju dugoro?nih partnerskih odnosa s klijentima i dobavlja?ima.

KVALITETA

Težimo visokom stupnju kvalitete u svemu što radimo.

ORIJENTACIJA NA KORISNIKA

Korisnik je klju?an faktor u ostvarivanju vizije stalnog unapre?ivanja IT proizvoda i usluga za rezerviranje. Zbog toga težimo da bude na prvom mjestu u svim našim interakcijama. Ostvarivanje dugoro?nog partnerstva s korisnicima jedini je poslovni model koji garantira trajni uspjeh!

ETIKA

Vodimo se najvrijednijim eti?kim na?elima u svim našim odnosima.

DOPRINOS

Težnja nam je doprinositi dioni?arima, zaposlenicima, okolini u kojoj djelujemo i, naravno, našim korisnicima.